ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 

ผจก.บุคคล

 


รายละเอียดงาน :
บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล
ฝึกอบรม,ประเมินผล,ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลากร ของพนักงานคนไทยและต่างด้าว
ติดต่อหน่วยงานราชการ, ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
KPI, กิจกรรม5ส
ร่วมเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฎหมายแรงงาน
ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด้านกำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45ปี
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8ปี
3. มีลักษณะเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน
4. มีความรอบคอบ, กล้าคิดกล้าทำ และพร้อมที่จะรับผิดชอบ ในงานที่ได้ทำ
5. ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้
7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8. เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้มาเป็นการร่วมมือกัน

เงินเดือน : 25,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
8/8 หมู่ที่ 4 ตำบล บางหญ้าแพรก
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000


 โทร. 034410338

Website : http://www.ku-ler.com

Additional information