ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 

ผจก.บุคคล

 


รายละเอียดงาน :
บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล
ฝึกอบรม,ประเมินผล,ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลากร ของพนักงานคนไทยและต่างด้าว
ติดต่อหน่วยงานราชการ, ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
KPI, กิจกรรม5ส
ร่วมเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฎหมายแรงงาน
ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด้านกำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45ปี
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8ปี
3. มีลักษณะเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน
4. มีความรอบคอบ, กล้าคิดกล้าทำ และพร้อมที่จะรับผิดชอบ ในงานที่ได้ทำ
5. ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้
7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8. เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้มาเป็นการร่วมมือกัน

เงินเดือน : 25,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
8/8 หมู่ที่ 4 ตำบล บางหญ้าแพรก
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000


 โทร. 034410338

Website : http://www.ku-ler.com

พนักงานขาย-วิศวกรขาย

 

พนักงานขาย วิศวกรขาย

รายละเอียดงาน :
ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.มียานพาหนะส่วนตัว มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
4.มีใจรักการขาย มีทัศนคติเชิงบวก บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้
5.มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีวินัย มีความเป็นผู้ตาม และผู้นำที่ดี
6.รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย
7. ปฏิบัติงานในเขต กรุงเทพ ปริมณฑล
**บริษัท มีสวัสดิการหอพักฟรี

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
8/8 หมู่ที่ 4 ตำบล บางหญ้าแพรก
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000


 โทร. 034410338

Website : http://www.ku-ler.com

พนักงานบัญชี

 

พนักงานบัญชี

รายละเอียดงาน :

จัดทำ เอกสารขาย ในประเทศ-ต่างประเทศ
จัดเก็บ, ติดตาม, ตรวจสอบเอกสารขาย จัดทำวางบิล ติดตามการรับชำระเงิน
ตรวจรายงานภาษีซื้อ-ขาย
สรุปยอดการขายประจำวัน, ประจำเดือน
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30ปี
2. มีจรรยาบรรณของการทำบัญชี
3. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และ มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีม
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
8/8 หมู่ที่ 4 ตำบล บางหญ้าแพรก
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000


 โทร. 034410338

Website : http://www.ku-ler.com

วิศวกรออกแบบ

วิศวกรออกแบบ

 

รายละเอียดงาน :
ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาและพัฒนารูปแบบระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม ตามความต้องการของตลาด และของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :
-เพศชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 0-5ปี ด้านการออกแบบเครื่องทำความเย็น
-มีความสามารถด้านการสร้างโมเดล3มิติ ขั้นพื้นฐาน
-มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมในการออกแบบ เช่น Autocad ,Solidworkฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office
มีความรู้ความสามารถด้านเครื่องมือวัดวิศวกรรม
มีความรู้ความสามารถเรื่องวัตถุดิบในการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีทัศคติที่ดีในการทำงานและต่อเพื่อนร่วมงาน

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


บริษัท ส่งเสริมคูลเทคอินดัสทรี จำกัด
8/8 หมู่ที่ 4 ตำบล บางหญ้าแพรก
อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000


 โทร. 034410338

Website : http://www.ku-ler.com

Additional information